ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Проекти

НП"Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" към МОН

ПУДООС 2019г. - "Екозанималня" в двора на ДГ "Искра"

Проект  по ПМС №129/11.07.2000г. за предоставяне на средства за подпомагане и развиване на физическото възпитание и спорт

Схема "Училищен плод"

Схема "Училищно мляко и млечни продукти"

НП "Заедно в грижата за ученика" Модул 2 "Осигуряване на условия за екипна работа  на учителите от началния етап с детски учители

и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап", осъществен съвместно с СУ "Отец Паисий" гр. Стамболийски

Проект "Равен достъп до училищно образование в условята на кризи"

ПУДООС 2022г. - "Зелена детска градина" в двора на ДГ "Искра"