ДГ "Искра"
Детска градина в град Стамболийски

Мисия и визия

МИСИЯ

Мисията на ДГ "Искра" е въвеждане на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в детското заведение, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение.

Поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност. Формиране на децата като личности на 21 век - личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

Опазване здравето на децата и на служителите при наличие на извънредно положение при борба с вирусите.

 

ВИЗИЯ

"Всяко дете в България, в ранния етап от детството си да живее и развива своя потенциал в интегрирана, здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на профисионалистите, които полагат грижа за децата.

ДГ "Искра" е институция, която се стреми да подобрява своя облик, но същевременно уважава и пази традициите си. Визията на детската градина включва утвърждаването и в общественото пространство, като модерна, гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социо-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, съмишленик и партньор на деца, родители, учители:

- осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо,физическо и творческо развитие на децата от 2 до 7 годишна възраст

- съдействаща за личностно-ориентиран и резултативно обусловен възпитателно-образователен процес в педагогическото взаимодействие

- работеща в посока преодоляване на преждевременното отпадане и ранно напускане на децата от подготвителните групи.

Екипът на ДГ "Искра" се ръководи от Етичен кодекс, в създаването на който участват Общественият и Педагогическият съвет. Приоритет е опазването на здравето на децата и колектива, изграждане на навици за здравословно хранене у децата, както и затвърдяване на уменията им за спазване на лична хигиена, с цел предпазване на тяхното здраве, както и здравето на околните.

 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детската градина, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно образование на всички деца, както и повишаване качеството на образованието чрез използване на различни образователни иновации, иновативност и ефективност в педагогическите практики в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съотвествие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие.

5. Ранно откриване на заложбите и способностите за насърчаване на развитието и реализацията им.

6. Формиране на толерантност и уважение към децата и хората с увреждания. 

7. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин.

8. Познаване на националните, европейски, световни и културни ценности и традиции.

9. Формиране на трайни навици при спазване за лична хигиена при спазване на противоепидемичните мерки предприети от правителството , както при децата, така и при служителите.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

1. Утвърждаване на демократичен стил на ръководство, съдействащ за създаване на икономически и социални стимули и мотивация за висока професионална реализация и развитие на учителите.

2. Хуманност на възпитателно-образователния процес и преоткриване на детската личност, възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество.

3. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и семейството, държавните и културни институции при осъществяване на държавните образователни стандарти.